Inhibition of vascular endothelial growth factor alleviates neovascular retinopathy with regulated neurotrophic/proinflammatory cytokines through the modulation of DBI-TSPO signaling

Added 73 days ago (01.06.2022)
Authors: Shuang Gao; Na Li; Yanuo Wang; Zhongjing Lin; Yanji Zhu; Jianmin Xu; Qiong Zhang; Caihong Zhu; Yingming Zhou; Jia Zhou; Xi Shen
Journal: FASEB Journal
Read article