Dual drugs decorated bacteria irradiate deep hypoxic tumor and arouse strong immune responses

Added 34 days ago (25.05.2022)
Authors: Wenfei Chen; Chunting He; Nan Qiao; Zhaofei Guo; Shilong Hu; Yuanshuai Song; Hairui Wang; Zhirong Zhang; Bowen Ke; Xun Sun
Journal: Biomaterials
Read article