Genetic Evidence Supporting a Causal Role of Snoring in Erectile Dysfunction

Added 36 days ago (25.05.2022)
Authors: Yang Xiong; Xin Zhong; Fuxun Zhang; Wei Wang; Yangchang Zhang; Changjing Wu; Feng Qin; Jiuhong Yuan
Read article