Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Is an Independent Risk Factor for Developing New-Onset Diabetes After Acute Pancreatitis: A Multicenter Retrospective Cohort Study in Chinese Population

Added 38 days ago (25.05.2022)
Authors: Yingqi Lv; Jun Zhang; Ting Yang; Jinfang Sun; Jiaying Hou; Zhiwei Chen; Xuehua Yu; Xuelu Yuan; Xuejia Lu; Ting Xie; Ting Yu; Xianghui Su; Gaifang Liu; Chi Zhang; Ling Li
Read article