Designing a Mucoadhesive ChemoPatch to Ablate Oral Dysplasia for Cancer Prevention

Added 40 days ago (24.05.2022)
Authors: Xiaoqin Liu, Qian Li, Yang Wang, Madeleine Crawford, Parnit K. Bhupal, Xiuqing Gao, Huan Xie, Dong Liang, Yi‐Shing L. Cheng, Xiaohua Liu, Robert Y. L. Tsai
Journal: Small
Read article