Iridescent Daytime Radiative Cooling with No Absorption Peaks in the Visible Range

Added 35 days ago (24.05.2022)
Authors: Zhenmin Ding, Lorenzo Pattelli, Hongbo Xu, Wenhai Sun, Xin Li, Lei Pan, Jiupeng Zhao, Chengyu Wang, Xiang Zhang, Ying Song, Jun Qiu, Yao Li, Ronggui Yang
Journal: Small
Read article