Wood‐Derived High‐Mass‐Loading MnO2 Composite Carbon Electrode Enabling High Energy Density and High‐Rate Supercapacitor

Added 39 days ago (24.05.2022)
Authors: Lian Chen, Feng Wang, Zhiwei Tian, Hongtao Guo, Chenyang Cai, Qijun Wu, Haijuan Du, Kunming Liu, Zhifei Hao, Shuijian He, Gaigai Duan, Shaohua Jiang
Journal: Small
Read article