Spheres Multiple Physical Network‐Based Triboelectric Materials for Self‐Powered Contactless Sensing

Added 37 days ago (24.05.2022)
Authors: Wanglin Zhang, Yanxu Lu, Tao Liu, Jiamin Zhao, Yanhua Liu, Qiu Fu, Jilong Mo, Chenchen Cai, Shuangxi Nie
Journal: Small
Read article