Donor–Acceptor Hybrid Heterostructures: An Emerging Class of Photoactive Materials with Inorganic and Organic Semiconductive Components

Added 39 days ago (24.05.2022)
Authors: Yi‐Ming Di, Jing‐Yan Liu, Meng‐Hua Li, Shu‐Quan Zhang, Ming‐Hua You, Mei‐Jin Lin
Journal: Small
Read article