Smart Polycationic Hydrogel Dressing for Dynamic Wound Healing

Added 37 days ago (24.05.2022)
Authors: Huifeng Dong, Liangyu Wang, Lin Du, Xing Wang, Qin Li, Xiaoyue Wang, Jie Zhang, Jun Nie, Guiping Ma
Journal: Small
Read article