Fabrication of a Free‐Standing MWCNT Electrode by Electric Field Force for an Ultra‐Sensitive MicroRNA‐21 Nano‐Genosensor

Added 34 days ago (24.05.2022)
Authors: Li Wang, Huimin Li, Weiguang Su, Wenxian Zhang, Zhipeng Xu, Jinshen Wang, Jun Chen
Journal: Small
Read article