Preparation of Dye Molecule‐Intercalated MoO3 Organic/Inorganic Superlattice Nanoparticles for Fluorescence Imaging‐Guided Catalytic Therapy

Added 39 days ago (24.05.2022)
Authors: Tingting Hu, Qian Liu, Zhan Zhou, Wei Zhao, Haoxin Huang, Fanqi Meng, Wanqiang Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Ruizheng Liang, Chaoliang Tan
Journal: Small
Read article