Sensitive and Rapid Diagnosis of Respiratory Virus Coinfection Using a Microfluidic Chip‐Powered CRISPR/Cas12a System

Added 35 days ago (24.05.2022)
Authors: Jiajia Liu, Huili Wang, Li Zhang, Ying Lu, Xu Wang, Minjie Shen, Nan Li, Li Feng, Juhui Jing, Bin Cao, Xiaohui Zou, Jing Cheng, Youchun Xu
Journal: Small
Read article