Hetero-oligomerization of TDP-43 carboxy-terminal fragments with cellular proteins contributes to proteotoxicity

Added 35 days ago (23.05.2022)
Authors: Kitamura, A., Fujimoto, A., Kawashima, R., Lyu, Y., Moriya, K., Kurata, A., Takahashi, K., Brielmann, R., Bott, L. C., Morimoto, R. I., Kinjo, M.
Source: bioRxiv
Read article