Analysis and validation of a 3D finite element model for human forearm fracture

Added 39 days ago (23.05.2022)
Authors: Jing Liu, Al‐Khazraji Mustafa, Vivien C. Lees, Zhihui Qian, Guowu Wei, Xuewei Lu, Jianqiao Jin, Lei Ren, Luquan Ren, Kunyang Wang
Read article