Non-oxidative pentose phosphate pathway controls regulatory T cell function by integrating metabolism and epigenetics

Added 41 days ago (23.05.2022)
Authors: Qi Liu; Fangming Zhu; Xinnan Liu; Ying Lu; Ke Yao; Na Tian; Lingfeng Tong; David A. Figge; Xiuwen Wang; Yichao Han; Yakui Li; Yemin Zhu; Lei Hu; Yingning Ji; Nannan Xu; Dan Li; Xiaochuan Gu; Rui Liang; Guifang Gan; Lifang Wu; Ping Zhang; Tianle Xu; Hui Hu; Zeping Hu; Huji Xu; Dan Ye; Hui Yang; Bin Li; Xuemei Tong
Read article