Gentiopicroside attenuates collagen-induced arthritis in mice via modulating the CD147/p38/NF-κB pathway

Added 33 days ago (23.05.2022)
Authors: Na Jia; Huihui Ma; Tiejun Zhang; Lei Wang; Jia Cui; Yuanyuan Zha; Yi Ding; Jingwen Wang
Read article