Coatings, Vol. 12, Pages 706: Van der Waals Epitaxial Growth of ZnO Films on Mica Substrates in Low-Temperature Aqueous Solution

Added 35 days ago (20.05.2022)
Authors: Hou-Guang Chen; Yung-Hui Shih; Huei-Sen Wang; Sheng-Rui Jian; Tzu-Yi Yang; Shu-Chien Chuang
Journal: Molecules
Read article