Micromachines, Vol. 13, Pages 784: Wearable Near-Field Communication Sensors for Healthcare: Materials, Fabrication and Application

Added 44 days ago (17.05.2022)
Authors: Xidi Sun; Chengyan Zhao; Hao Li; Huiwen Yu; Jing Zhang; Hao Qiu; Junge Liang; Jing Wu; Mengrui Su; Yi Shi; Lijia Pan
Journal: Molecules
Read article