Characteristics of Kawasaki Disease Before and After the COVID-19 Pandemic in a Large Pediatric Heart Disease Center

Added 48 days ago (17.05.2022)
Authors: Huan Yu; Chao Ni; Yuhan Xia; Jie Li; Biyao Hang; Cheng Han; Zhipeng Xu; Ming Luo; Xing Rong; Jinshun Zhu; Maoping Chu
Read article