Revealing the Mechanism of Huazhi Rougan Granule in the Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Through Intestinal Flora Based on 16S rRNA, Metagenomic Sequencing and Network Pharmacology

Added 44 days ago (14.05.2022)
Authors: Yingying Liu; Yingying Tan; Jiaqi Huang; Chao Wu; Xiaotian Fan; Antony Stalin; Shan Lu; Haojia Wang; Jingyuan Zhang; Fanqin Zhang; Zhishan Wu; Bing Li; Zhihong Huang; Meilin Chen; Guoliang Cheng; Yanfang Mou; Jiarui Wu
Read article