ASTRA - An alternative approach for the posterior urethra

Added 53 days ago (04.05.2022)
Authors: Luis Otávio Amaral Duarte Pinto; Luiz Augusto Westin; Katia Simone Kietzer; Patrick Ely Teloken; Luciano Alves Favorito
Read article