Loss of SIRT1 inhibits hematopoietic stem cell aging and age-dependent mixed phenotype acute leukemia

Added 103 days ago (28.04.2022)
Authors: Zhiqiang Wang; Chunxiao Zhang; Charles David Warden; Zheng Liu; Yate-Ching Yuan; Chao Guo; Charles Wang; Jinhui Wang; Xiwei Wu; Richard Ermel; Steven L. Vonderfecht; Xiuli Wang; Christine Brown; Stephen Forman; Yaling Yang; M. James You; WenYong Chen
Read article