IJMS, Vol. 23, Pages 4833: Single-Cell RNA Sequencing Analysis for Oncogenic Mechanisms Underlying Oral Squamous Cell Carcinoma Carcinogenesis with Candida albicans Infection

Added 58 days ago (27.04.2022)
Authors: Yi-Ping Hsieh; Yu-Hsueh Wu; Siao-Muk Cheng; Fang-Kuei Lin; Daw-Yang Hwang; Shih-Sheng Jiang; Ken-Chung Chen; Meng-Yen Chen; Wei-Fan Chiang; Ko-Jiunn Liu; Nam Cong-Nhat Huynh; Wen-Tsung Huang; Tze-Ta Huang
Journal: Molecules
Read article