New insights into the diagnostic characteristics and clinical application of serum biomarkers for lung cancer, and human epididymis protein 4 as a new biomarker?

Added 67 days ago (27.04.2022)
Authors: Ming Li; Yi Zhang; Li Jiang; Yan Li; Gang Li; Jianping Zhou; Chen Yang; Xinhui Li; Wei Qu; Yong Chen; Qing Chen; Shukui Wang; Jinliang Xing; Huayi Huang
Journal: Neoplasma
Read article