Simvastatin Inhibits NLRP3 Inflammasome Activation and Ameliorates Lung Injury in Hyperoxia-Induced Bronchopulmonary Dysplasia via the KLF2-Mediated Mechanism

Added 115 days ago (25.04.2022)
Authors: Xinye Wang, Ran Huo, Zhongjie Liang, Congcong Xu, Tingting Chen, Jingjing Lin, Luyao Li, Wei Lin, Bingting Pan, Xiaoqin Fu, and Shangqin Chen
Read article