Distribution and Difference of Gastrointestinal Flora in Sheep with Different Body Mass Index

Added 126 days ago (12.04.2022)
Authors: Jiangbo Cheng; Weimin Wang; Deyin Zhang; Yukun Zhang; Qizhi Song; Xiaolong Li; Yuan Zhao; Dan Xu; Liming Zhao; Wenxin Li; Jianghui Wang; Bubo Zhou; Changchun Lin; Xiaoxue Zhang
Journal: Animals
Read article