Epigenetic network of EZH2/SFRP1/Wnt in the epithelial-mesenchymal transition of laryngeal carcinoma cells

Added 81 days ago (11.04.2022)
Authors: Wei Chen; Hua-Tao Wang; Jun-Feng Ji; Zhi-Yi Wang; Tao Shi; Ming-Hai Wu; Peng-Ju Yu
Journal: Neoplasma
Read article