A New Tool for Rapid Assessment of Acute Exercise-Induced Fatigue

Added 84 days ago (04.04.2022)
Authors: Yao Lu; Ziyang Yuan; Jiaping Chen; Zeyi Wang; Zhandong Liu; Yanjue Wu; Donglin Zhan; Qingbao Zhao; Mofei Pei; Minhao Xie
Read article