Web-Based TangPlan and WeChat Combination to Support Self-management for Patients With Type 2 Diabetes: Randomized Controlled Trial

Added 139 days ago (30.03.2022)
Authors: Shu-Fang Xia; Gusonghan Maitiniyazi; Yue Chen; Xiao-Ya Wu; Yu Zhang; Xiao-Yan Zhang; Zi-Yuan Li; Yuan Liu; Yu-Yu Qiu; Jun Wang
Read article