Baseline Values of Left Ventricular Systolic Function in Preterm Infants With Septic Shock: A Prospective Observational Study

Added 133 days ago (29.03.2022)
Authors: Junjuan Zhong; Chun Shuai; Yue Wang; Jing Mo; Dongju Ma; Jing Zhang; Yingyi Lin; Jie Yang; Xiuzhen Ye
Read article