Oxidative Stress and 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE): Implications in the Pathogenesis and Treatment of Aging-related Diseases

Added 148 days ago (23.03.2022)
Authors: Yanling Li, Tingting Zhao, Jiaxin Li, Mengyao Xia, Yuling Li, Xiaoyu Wang, Chuanguo Liu, Tingting Zheng, Renjie Chen, Dongfang Kan, Yicheng Xie, Jingjie Song, Yu Feng, Tiangui Yu, and Peng Sun
Read article