Molecular Insight into the Extracellular Chaperone Serum Albumin in Modifying the Folding Free Energy Landscape of Client Proteins

Added 140 days ago (22.03.2022)
Authors: Yangzhuoyue Jin; Gangjin Yu; Tairan Yuwen; Dawei Gao; Guan Wang; Yilin Zhou; Bin Jiang; Xu Zhang; Conggang Li; Lichun He; Maili Liu
Read article