Ketone Body β-Hydroxybutyrate Prevents Myocardial Oxidative Stress in Septic Cardiomyopathy

Added 148 days ago (18.03.2022)
Authors: Liwei Ji, Qinqin He, Yinghai Liu, Yan Deng, Maodi Xie, Kaiteng Luo, Xintian Cai, Yunxia Zuo, Wei Wu, Qian Li, Ronghua Zhou, and Tao Li
Read article