Gases for establishing pneumoperitoneum during laparoscopic abdominal surgery

Added 151 days ago (15.03.2022)
Authors: Xudong Yang; Yao Cheng; Nansheng Cheng; Jianping Gong; Lian Bai; Longshuan Zhao; Yilei Deng
Read article