Relationship Between the Structure and Immune Activity of Components From the Active Polysaccharides APS-II of Astragali Radix by Enzymolysis of Endoα-1,4-Glucanase

Added 107 days ago (14.03.2022)
Authors: Ke Li; Xue-Qin Li; Guang-Xin Li; Lian-Jie Cui; Xue-Mei Qin; Zhen-Yu Li; Yu-Guang Du; Yue-Tao Liu; Ai-Ping Li; Xing-Yun Zhao; Xin-Hui Fan
Read article