Endothelial lipase promotes acute myeloid leukemia progression through metabolic reprogramming

Added 109 days ago (10.03.2022)
Authors: Si-Qi Shang; Ying Yang; Xue-Jiao Yang; Xiao-Dong Shi; Yun-Shuo Chen; Yue-Ying Wang
Journal: Neoplasma
Read article