Dictamnine inhibits pancreatic cancer cell growth and epithelial-mesenchymal transition by blocking the PI3K/AKT signaling pathway

Added 110 days ago (10.03.2022)
Authors: Zhi-Qiang Zhang; Wen-Liang Xuan; Yang Huang; Shuo Ren; Tu-Ya Wulan; Ye Song; Dong-Bo Xue; Wei-Hui Zhang
Journal: Neoplasma
Read article