LncRNA NEAT1-associated aerobic glycolysis blunts tumor immunosurveillance by T cells in prostate cancer

Added 114 days ago (10.03.2022)
Authors: Kai-Guo Xia; Chang-Ming Wang; De-Yun Shen; Xiao-Yuan Song; Xiang-Yu Mu; Jia-Wei Zhou; An-Yang Zhu; Qiang Xuan; Tao Tao
Journal: Neoplasma
Read article