Management of procedural pain in the intensive care unit

Added 164 days ago (25.02.2022)
Authors: Na-Na Guo; Hong-Liang Wang; Ming-Yan Zhao; Jian-Guo Li; Hai-Tao Liu; Ting-Xin Zhang; Xin-Yu Zhang; Yi-Jun Chu; Kai-Jiang Yu; Chang-Song Wang
Read article