Ubiquitin-like 3 as a new protein-sorting factor for small extracellular vesicles

Added 172 days ago (24.02.2022)
Authors: Yusuke Takanashi; Tomoaki Kahyo; Sae Kamamoto; Hengsen Zhang; Bin Chen; Yashuang Ping; Kiyomichi Mizuno; Akikazu Kawase; Kei Koizumi; Masanori Satou; Kazuhito Funai; Norihiko Shiiya; Mitsutoshi Setou
Read article