Mannose-binding lectin activates the nuclear factor-κB and renal inflammation in the progression of diabetic nephropathy

Added 167 days ago (24.02.2022)
Authors: Yanhong Ma; Fanghao Cai; Xiaohan Huang; Huijing Wang; Binfeng Yu; Junni Wang; Wanyun Nie; Kedan Cai; Yi Yang; Jianghua Chen; Liang Xiao; Fei Han
Journal: FASEB Journal
Read article