Tumor suppressive lncRNA MEG3 binds to EZH2 and enhances CXCL3 methylation in gallbladder cancer

Added 130 days ago (22.02.2022)
Authors: De-Qiang Li; Yi-Ren Ding; Jin-Hui Che; Zhan Su; Wei-Zhong Yang; Lu Xu; Yun-Jiu Li; Hai-Hong Wang; Wu-Yuan Zhou
Journal: Neoplasma
Read article