The Efficacy of Needle-Warming Moxibustion Combined with Hyperbaric Oxygen Therapy for Ischemic Stroke and Its Effect on Neurological Function

Added 125 days ago (21.02.2022)
Authors: Yonggang Zhu, Xiuhua Zhu, Zhitian Chen, Xueli Cao, Lu Wang, Lin Zang, Weiwei Cao, Tian Sun, and Xinyu Bai
Read article