Skimmianine as a novel therapeutic agent suppresses proliferation and migration of human esophageal squamous cell carcinoma via blocking the activation of ERK1/2

Added 139 days ago (11.02.2022)
Authors: Yang Liu; Lin Kang; Shao-Min Shi; Bing-Jie Li; Yang Zhang; Xiu-Zhi Zhang; Xiao-Wan Guo; Gang Fu; Guo-Na Zheng; Han Hao; Huan-Fen Zhao
Journal: Neoplasma
Read article