Interactions of diclazuril enantiomers with serum albumins: Multi‐spectroscopic and molecular docking approaches

Added 148 days ago (31.01.2022)
Authors: Ran Chen, Ru‐Jian He, Dong Guo, Zhi‐Feng Zhang, Wei‐Guang Zhang, Jun Fan
Read article