Molecules, Vol. 27, Pages 931: Discovery of Novel Pleuromutilin Derivatives as Potent Antibacterial Agents for the Treatment of MRSA Infection

Added 115 days ago (29.01.2022)
Authors: Han-Qing Fang; Jie Zeng; Shou-Kai Wang; Xiao Wang; Fang Chen; Bo Li; Jie Liu; Zhen Jin; Ya-Hong Liu; You-Zhi Tang
Journal: Molecules
Read article