Nutrients, Vol. 14, Pages 600: Associations of B Vitamin-Related Dietary Pattern during Pregnancy with Birth Outcomes: A Population-Based Study in Northwest China

Added 113 days ago (29.01.2022)
Authors: Shanshan Li; Danmeng Liu; Yijun Kang; Pengfei Qu; Baibing Mi; Zhonghai Zhu; Lixin Han; Yaling Zhao; Fangyao Chen; Leilei Pei; Lingxia Zeng; Duolao Wang; Hong Yan; Shaonong Dang
Journal: Molecules
Read article