Molecules, Vol. 27, Pages 939: Volatile Flavor Profile and Sensory Properties of Vegetable Soybean

Added 116 days ago (29.01.2022)
Authors: Luping Guo; Lu Huang; Xi Cheng; Yuan Gao; Xiaoyan Zhang; Xingxing Yuan; Chenchen Xue; Xin Chen
Journal: Molecules
Read article