Molecules, Vol. 27, Pages 940: Effect of Yellowing Duration on the Chemical Profile of Yellow Tea and the Associations with Sensory Traits

Added 118 days ago (29.01.2022)
Authors: Fang-Yuan Fan; Sen-Jie Zhou; Hong Qian; Bang-Zheng Zong; Chuang-Sheng Huang; Ruo-Lan Zhu; Hao-Wei Guo; Shu-Ying Gong
Journal: Molecules
Read article